Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, na jehož základě lze rozhodovat v rozhodčím řízení veškeré spory majetkové povahy s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání.

Zákon o rozhodčím řízení tedy umožňuje, aby majetkový spor mezi smluvními stranami, a to ať již vzniklý, nebo spor, který teprve v budoucnu vznikne, byl rozhodován rozhodčím soudem nebo rozhodcem (rozhodci) "ad hoc", takže soudní jurisdikce pro takové případy bude učiněným projevem stran vyloučena.

Rozhodčí řízení má oproti řízení před obecnými soudy zejména tyto výhody:

Podmínkou rozhodování sporu v rozhodčím řízení je platná rozhodčí doložka, která tvoří jedno z ujednání obchodního kontraktu mezi smluvními stranami. Je výhodou, pokud je rozhodčí doložka takto přímo ve smlouvě, ale je samozřejmě možné v případě, kdy byl obchodní kontrakt již uzavřen bez rozhodčí doložky, uzavřít k němu dodatek obsahující dodatečné ujednání smluvních stran o příslušnosti rozhodců, zapsaných na seznamu rozhodců Honesta, s.r.o., k řešení případného sporu vzniklého z tohoto kontraktu.

© 2004 - 2018 Honesta, s.r.o., created by Ondřej Peřina, PB software