Pravidla o nákladech rozhodčího řízení

§1
Náklady rozhodčího řízení

 1. Náklady rozhodčího řízení tvoří:
  1. rozhodčí poplatek
  2. zvláštní náklady vznikající při rozhodčím řízení
  3. vlastní náklady
 2. Rozhodčí poplatek je částkou, kterou je povinen žalobce zaplatit za provedení rozhodčího řízení určeným rozhodcem (dále jen poplatek).
 3. Zvláštní náklady jsou náklady, k nimž dochází při projednávání sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, konáním ústního jednání mimo místo obvyklé, pořizováním překladů, vyplácením tlumočného, cestovními a pobytovými náklady dle skutečných výdajů apod.
 4. Vlastními náklady stran jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s ochrannou svých zájmů (cestovné, právní zastoupení apod.).

§2
Rozhodčí poplatek

 1. Za projednávání sporu se vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu. Poplatek je povinen zaplatit žalobce na základě výzvy k úhradě poplatku nebo při podání žaloby a žalovaný při podání vzájemné žaloby nebo námitky započtení.
 2. Dokud není poplatek řádně zaplacen, žaloba, vzájemná žaloba nebo námitka započtení se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani dodatečně na základě písemné výzvy ve lhůtě, kterou Rozhodce k tomu účelu určí, řízení se zastaví. Na tuto skutečnost musí být žalobce, popř. žalovaný ve výzvě upozorněn.
 3. Výše poplatku se stanoví podle hodnoty sporu dle sazebníku uvedeného v §&nsbp;9.
 4. Poplatek se vypočítává zpravidla v měně, v níž je vyjádřena hodnota sporu. Jestliže jsou žalobní nároky uplatněny v různých měnách, určí se zpravidla jedna měna pro poplatek, který má být zaplacen.
 5. Subjekt se sídlem na území České republiky platí poplatek v českých korunách po případném provedení příslušného přepočtu. Zahraniční subjekty platí ve volně směnitelné měně podle kurzovního lístku ČNB (kurz devizy střed).

§3
Vrácení rozhodčího poplatku při námitce nepříslušnosti

V případě, že účastník vznese námitku nepříslušnosti, které bude vyhověno, bude žalobci vráceno 50 % rozhodčího poplatku, který zaplatil.

§4
Rozhodčí poplatek při vzájemné žalobě a námitce započtení

 1. Při podání vzájemné žaloby je žalovaná strana povinna zaplatit poplatek ve stejné výši, jako kdyby uplatněný nárok uplatnila žalobou hlavní.
 2. Při uplatnění námitky započtení je žalovaná strana povinna zaplatit poplatek ve výši 50 % poplatku, který byla povinna zaplatit, kdyby nárok námitkou uplatněný uplatnila žalobou.

§5
Zvláštní náklady rozhodčího řízení

 1. Zvláštní náklady rozhodčího řízení slouží ke krytí nákladů vznikajících při projednávání konkrétních sporů. Zvláštními náklady jsou také hotové výdaje Rozhodce vynaložené na cestovné, nocležné, stravné atd. Ke krytí těchto nákladů jsou strany zpravidla povinny složit přiměřenou zálohu ve lhůtě stanovené Rozhodcem. Tato povinnost může být uložena i jedné straně, dala-li k vzniku těchto zvláštních nákladů podnět. V&nsbp;případě nutnosti lze i v průběhu řízení požádat strany o zvýšení zálohy. Dokud tyto zálohy nebudou složeny, nemusí projednávání sporu pokračovat.
 2. O zvláštních nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení. V případě, že Rozhodce nerozhodne v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení o náhradě vlastních hotových výdajů, je povinen vrátit účastníkům poskytnuté zálohy.

§6
Vlastní náklady stran

Každá strana nese ve sporu sama své vlastní náklady, které jí vznikly, včetně odměny svého právního zástupce. Společné náklady platí strany podle poměru účastenství na věci a na řízení podle pravidel stanovených těmito Pravidly o nákladech rozhodčího řízení.

§7
Úhrada a splatnost poplatků

 1. Rozhodčí poplatek je splatný při podání žaloby, vzájemné žaloby nebo uplatnění námitky započtení.
 2. Rozhodčí poplatek se platí na účet společnosti HONESTA, s.r.o. (dále jen Společnost). Platba poplatků se identifikuje variabilním symbolem, který před platbou Společnost plátci poplatků na jeho výzvu sdělí. Platby poplatků na každou věc, která je předmětem rozhodčího řízení, se provádí samostatnou platbou.
 3. Poplatky se pokládají za zaplacené okamžikem připsání na účet uvedený v odstavci 2, popř. jeho hotovostním uhrazením v sídle Společnosti.

§8
Vrácení poplatku při zpětvzetí žaloby

 1. Vezme-li žalobce již podanou žalobu zpět dříve, než Rozhodce začne spor věcně projednávat, bude mu vrácen poplatek. Pokud tak učiní dříve, než Rozhodce vydá rozhodčí nález ve věci, nejpozději však do 1 měsíce od podání žaloby, bude mu vrácena polovina zaplaceného rozhodčího poplatku, pokud tento činil víc než 20.000,- Kč.
 2. O vrácení rozhodčího poplatku podle odst. 1 rozhoduje Rozhodce.
 3. Odst. 1 a 2 se použijí i na zpětvzetí vzájemné žaloby.
 4. Účastník nemá nárok na vrácení zálohy na zvláštní náklady, pokud již došlo k provedení důkazů, vyplacení znalečného, nebo k dalším činnostem a úkonům v souvislosti s projednáváním sporu, na které byla záloha poskytnuta.

§9
Sazebník poplatků

 1. Základem rozhodčího poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále či ve smlouvě stanoveno jinak.
 2. Poplatek za podání žaloby činí 3 % ze základu poplatku, nejméně 4.000,- Kč.
 3. Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo za dobu delší než 5 let, považuje se za základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.
 4. Nelze-li stanovit základ rozhodčího poplatku podle předchozích odstavců, činí poplatek 10.000,- Kč.
 5. Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je základem rozhodčího poplatku jejich součet a to včetně příslušenství, pokud je jeho výše vyčíslitelná.
 6. Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
 7. Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného úkonu, je žalující strana povinna doplatit poplatek.
 8. Součástí všech poplatků je i DPH v zákonné výši, která se k poplatku vypočítaném dle odst. 2 připočítává.

§10
Účinnost pravidel

Tato pravidla o nákladech rozhodčího řízení nabývají účinnosti dne 1.1.2009.

© 2004 - 2018 Honesta, s.r.o., created by Ondřej Peřina, PB software