Organizační řád

Článek 1
Úvodní ustanovení

Úkolem Společnosti HONESTA s.r.o. (dále jen "Společnost"") je organizačně, ekonomicky a technicky zajišťovat činnost Rozhodců, fyzických osob zapsaných v Seznamu rozhodců vedeném Společností při výkonu činnosti těchto osob jako rozhodců podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o rozhodčím řízení").

Článek 2
Seznam rozhodců

 1. Společnost vede Seznam rozhodců (dále jen "Seznam"). Vlastní činnosti spojené s vedením Seznamu vykonává Jednatel.
 2. Do Seznamu může být zapsána fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky, plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, která si osvojila znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon činnosti rozhodce podle Zákona o rozhodčím řízení, pokud jsou u ní dány veškeré osobní a morální předpoklady pro výkon této funkce. Do Seznamu nesmí být zapsána osoba, u níž to zvláštní předpisy vylučují.

Článek 3
Jednatel a Zástupce

 1. Organizačně činnost Rozhodců řídí jednatel společnosti HONESTA, s.r.o. Do nezávislé rozhodovací činnosti Rozhodců nesmí přitom nijak zasahovat.
 2. Jednatel jmenuje a odvolává valná hromada Společnosti.
 3. Jednatel se může své funkce kdykoliv vzdát, a to i bez oznámení důvodu, písemným oznámením adresovaným valné hromadě Společnosti. Valná hromada Společnosti je v takovém případě povinno neprodleně jmenovat nového Jednatele.
 4. Jednatel vykonává činnosti, které jsou mu svěřeny tímto Organizačním řádem, Jednacím řádem pro rozhodčí řízení a Kancelářským řádem, případně další činnosti, jejichž výkonem jej pověří valná hromada Společnosti.
 5. Pro případ, že by Jednatel z jakýchkoliv důvodů nemohl svou funkci po přechodnou dobu vykonávat, jmenuje valná hromada Společnosti jeho Zástupce. Zástupce má stejné pravomoci jako Jednatel, vykonává je však pouze v případech uvedených v předchozí větě.
 6. Pokud by Jednatel nemohl svou funkci vykonávat pro překážku trvalé povahy, valná hromada Společnosti jej odvolá a jmenuje neprodleně nového Jednatele. Až do jeho jmenování vykonává působnost Jednatele Zástupce.

Článek 4
Tajemník a Kancelář

 1. Administrativní činnosti řídí a odpovídá za řádných chod Kanceláře společnosti tajemník Kanceláře. Pravomoci tajemníka jsou upraveny v Kancelářském řádu. Jednatel je oprávněn dohlížet na činnost Kanceláře.
 2. Tajemník je oprávněn přidělovat práci dalším pracovníkům Kanceláře dle Kancelářského řádu.

Článek 5
Rozhodci

 1. Rozhodcem podle tohoto Organizačního řádu, Jednacího řádu pro rozhodčí řízení, Pravidel o nákladech, Kancelářského řádu, jakož i Sazebníku odměn rozhodců se rozumí osoba zapsaná v Seznamu.
 2. O tom, kdo bude zapsán do Seznamu, rozhoduje Jednatel.

Článek 6
Postavení Rozhodců

 1. Práva a povinnosti Rozhodců, jakož i jejich postavení jsou upraveny Zákonem o rozhodčím řízení.
 2. Vedle své rozhodovací pravomoci jsou Rozhodci oprávněni předkládat Jednateli náměty a návrhy týkající se rozhodčího řízení, jeho průběhu a úpravy.
 3. Rozhodce je při výkonu rozhodovací činnosti nezávislý.
 4. Rozhodci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s výkonem své funkce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni ve smyslu §6 Zákona o rozhodčím řízení.

Článek 7
Hospodaření při rozhodovací činnosti

 1. Ekonomickou stránku rozhodčího řízení zajišťuje Společnost.
 2. Za tím účelem Společnost vede a spravuje bankovní účet, na kterém se shromažďují peněžní prostředky z poplatků za rozhodčí řízení vybírané podle Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení. Z tohoto účtu se rovněž hradí náklady podle Kancelářského řádu probíhajícího rozhodčího řízení, pokud je podle Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení nenesou strany. Dále se z tohoto účtu platí odměny a náhrady hotových výdajů Rozhodců, stanovené v Sazebníku odměn rozhodců a režijní náklady Společnosti.

Článek 8
Společná ustanovení

 1. Způsob a průběh řízení a rozhodování sporů, způsob určení Rozhodce a další po-drobnosti týkající se zahájení, vedení a ukončení rozhodčího řízení včetně jeho nákladů upravují Jednací řád pro rozhodčí řízení, Kancelářský řád a Pravidla o nákladech rozhodčího řízení.
 2. Nedílnou součástí tohoto Organizačního řádu je Sazebník odměn rozhodců.

Článek 9

Tento Organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004.

© 2004 - 2018 Honesta, s.r.o., created by Ondřej Peřina, PB software