Stručný nástin rozhodčího řízení zajišťovaného
společností HONESTA s.r.o.

Rozhodčí řízení (arbitráž) je upraveno v českém právním řádu zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

V dnešních podmínkách, kdy běžné civilní soudní řízení je protahováno nedostatečnou kapacitou soudů, nečinností či pasivním (a také aktivním) odporem protistrany a není výjimkou, že od podání žaloby po nařízení prvního jednání ve věci uplynou 1-2 roky a celé řízení trvá 4-6 let, se jeví rozhodčí řízení, organizované společností Honesta s.r.o. jako:

  • rozhodčí doložky jsou připravovány a podepisovány zároveň se smluvními dokumenty, případně jsou součástí samostatného dodatku k již dříve uzavřeným smlouvám,
  • rozhodčí řízení představuje nižší náklady než soudní spor vedený obecnými soudy (dnes soudní poplatek činí 4%) - rozhodčí poplatek (3%) z hodnoty sporu,
  • v zásadě se nevyžaduje účast právních zástupců (pracovníků) žalobce u jednání, jelikož rozhodčí řízení probíhá pouze písemnou formou; o ústním jednání rozhoduje v případě nutnosti rozhodce

Dle našeho přesvědčení je z výše uvedených vybraných zásad rozhodčího řízení maximálně žádoucí toto rozhodčí řízení používat v podmínkách firmy, které hrozí platební nekázeň jejich obchodních partnerů, a to obecně pro všechny obchodně závazkové vztahy, kdy dochází v první fázi k jednostrannému toku financí, zboží nebo služeb od věřitele k dlužníkovi, a to bez ohledu na jejich finanční výši, rozhodčí doložku je možné bez jakýchkoliv nákladů včlenit do všech smluvních vztahů.

Rozhodčí doložku je ideální umístit přímo do obchodní smlouvy (případně jako samostatné ujednání k směnečným vztahům), nebo je možné ji včlenit do jakéhokoliv dodatku k již uzavřené smlouvě, kdy v případě že je dlužníkovi poskytována jakákoliv výhoda (odklad splatnosti, nový splátkový kalendář), bude v absolutní většině případů přesvědčen podpisu smlouvy s rozhodčí doložkou.

Rozhodčí doložka a jednací řád pro rozhodčí řízení společnosti Honesta, s.r.o. jsou nastaveny tak, aby maximálním možným způsobem chránila práva věřitele, což však neznamená, že jsou diskriminující pro protistranu.

Je namístě podotknout, že rozhodčí doložka neplní funkci zajišťovací, ale jedná se „pouze“ o nahrazení neekonomického a zdlouhavého řízení před obecnými soudy. Zde je namístě malé srovnání se směnkami.

Směnky plní většinou zajišťovací funkci a fakticky mají v současných podmínkách ve prospěch věřitele formalizovat a urychlit soudní řízení. V dnešní době je však směnka již natolik rozšířený a u obecných soudů masově uplatňovaný instrument, že výhoda rychlosti se ztratila, jelikož na vydání směnečného platebního rozkazu se čeká až 6 měsíců a na první jednání ve věci (po podání námitek) další rok, poté ještě nepočítaje dobu na projednání případného odvolání.

Pokud se týče seznamů rozhodců, ten je veden interně ve společnosti Honesta s.r.o., rozhodci jsou zásadně vybíráni z řad osob zkušených, znalých práva a soudního procesu.

Sepis rozhodčí doložky vylučuje pravomoc obecných soudů ČR, a jsme přesvědčeni, že v českém právním řádu v současné době není lepší cesty, jak zajistit rychlou, levnou a spravedlivou vymahatelnost práva.

© 2004 - 2018 Honesta, s.r.o., created by Ondřej Peřina, PB software