Jednací řád pro rozhodčí řízení

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 1. Společnost HONESTA s.r.o. (dále jen „Společnost“) zabezpečuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob zapsaných v Seznamu rozhodců (dále jen „Seznam“) vedeném touto Společností při rozhodování majetkových sporů dle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o rozhodčím řízení“).

§ 2

 1. Jednací řád upravuje postup v rozhodčím řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.
 2. Rozhodci rozhodují majetkové spory, jestliže je jejich pravomoc pro daný spor založena:
  1. platnou rozhodčí smlouvou nebo rozhodčí doložkou (ust. § 2 a § 3 Zákona o rozhodčím řízení),
  2. písemnými projevy účastníků v již zahájeném rozhodčím řízení, ze kterých je patrná nepochybná vůle podřídit se pravomoci Rozhodce.
 3. Rozhodčí řízení podle Jednacího řádu je jednoinstanční.
 4. Nedohodnou-li se účastníci jinak, je rozhodčí řízení podle Jednacího řádu neveřejné.

ČÁST DRUHÁ
ŘÍZENÍ

Hlava I.
Obecná ustanovení

§ 3
Jednací místo

 1. Jednací místo je v sídle Společnosti. Pokud tím nebudou podstatně zasažena práva účastníků, může být spor rozhodnut na jiném místě (sídlo, bydliště Rozhodce).
 2. Na základě dohody stran lze jednání konat na jiném místě České republiky nebo i v zahraničí.

§ 4
Předkládání písemností

 1. Veškeré písemnosti týkající se rozhodčího řízení jsou účastníci povinni předložit v takovém počtu, aby každá ze stran a Rozhodce obdrželi po jednom vyhotovení.
 2. Písemnosti, s výjimkou písemných důkazů, se předkládají v češtině nebo v jazyce kontraktu nebo v jazyce, ve kterém strany mezi sebou korespondovaly. Rozhodci jsou oprávněni podle vlastní úvahy nebo na návrh účastníků vyžádat od strany, která písemnost předložila, překlad do češtiny nebo zajistit takový překlad na její náklad.

§ 5
Jazyk řízení

 1. Řízení se koná a rozhodnutí se vydává v češtině. Tlumočení do cizího jazyka je možné zajistit na žádost některého z účastníků. Rozhodci na takovou žádost účastníků a na jejich účet zabezpečí službu tlumočníka, případně obstarají také překlad rozhodnutí, jakož i jiných písemností.

§ 6
Rozhodné právo

 1. V rozhodčím řízení se řeší spory podle příslušných hmotných norem českého práva, pokud se účastníci platně nedohodnou jinak.
 2. Rozhodce je oprávněn rozhodnout spor podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, pokud si to účastníci sjednali do zahájení řízení.

§ 7
Úkony účastníků

Podání je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů. Podání se zasílají na adresu Společnosti.

§ 8
Doručování

Doručování se provádí dle příslušných ustanovení zák. č. 99/63 Sb. Občanský soudní řád

§ 9
Navrácení úkonu

Jestliže se některý z účastníků do rozhodnutí ve věci nemohl z vážných důvodů řízení zcela nebo zčásti zúčastnit, nebo jestliže zmeškal bez své viny některý úkon potřebný k uplatnění nebo bránění svého práva, učiní Rozhodci k návrhu této strany přiměřená opatření, aby mohl to, co zameškal, vykonat dodatečně.

§10
Zajištění důkazů a předběžná opatření

 1. Po podání žaloby, avšak před vydáním rozhodnutí ve věci samé, může již určený nebo jmenovaný Rozhodce v naléhavých případech na žádost účastníka zajistit důkaz a k tomu účelu stanovit jednoho nebo i více znalců, anebo učinit jiné vhodné opatření.
 2. Ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterýkoliv z účastníků požádat příslušný soud o nařízení předběžného opatření. O podání takového návrhu je strana povinna uvědomit Rozhodce.

Hlava II.
Zahájení řízení

§ 11
Podání žaloby

 1. Rozhodčí řízení se zahajuje doručením žaloby s náležitostmi dle příslušných ustanovení zák. č. 99/63 Sb. Občanský soudní řád. Podmínkou pro projednání žaloby je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení podle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení.
 2. Nebylo-li v rozhodčí smlouvě stranami dohodnuto jinak, považuje se za datum podání žaloby den, kdy byla žaloba doručena Společnosti a rozhodci.

§ 13
Odstranění vad žaloby

 1. Pokud žaloba neobsahuje náležitosti dle příslušných ustanovení zák. č. 99/63 Sb. Občanský soudní řád, vyzve Rozhodce prostřednictvím Společnosti žalobce písemně, aby zjištěné vady odstranil ve lhůtě, kterou k tomuto účelu určí. Do odstranění uvedených vad se žaloba věcně neprojednává a neběží lhůty pro vydání rozhodnutí.
 2. Jestliže ve lhůtě k tomu podle odstavce (1) určené nebudou nedostatky žaloby odstraněny, Rozhodce řízení usnesením zastaví. Na tento následek musí být žalobce ve výzvě podle odstavce (1) upozorněn.

§ 14
Přerušení řízení

Projednávání sporu může být na základě žádosti všech účastníků nebo z podnětu Rozhodce z vážného důvodu na určitou dobu přerušeno. O přerušení řízení rozhoduje Rozhodce usnesením. Po uplynutí doby, na kterou bylo řízení přerušeno, se v řízení pokračuje, pokud nebylo rozhodnuto o jejím prodloužení.

Hlava III.
Příprava projednání sporu

§ 15
Rozhodci

 1. Spory podle tohoto Jednacího řádu projednává a rozhoduje vždy jediný Rozhodce.
 2. Rozhodce určuje jednatel Společnosti.

§ 16
Vyjádření k žalobě

 1. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby s příslušnými písemnostmi.
 2. Současně Rozhodce vyzve žalovaného, aby ve lhůtě stanovené rozhodcem po doručení žaloby, předložil k ní své písemné vyjádření doložené důkazy, jichž se žalovaný dovolává. V případě, že tak žalovaný neučiní, považují se skutečnosti uvedené v žalobě za nesporné.

§ 17
Vyloučení Rozhodce, znalce a tlumočníka

 1. Každý z účastníků je oprávněn uplatnit námitku podjatosti Rozhodce.
 2. O vyloučení Rozhodce z důvodu podjatosti rozhoduje na základě uplatněné námitky Rozhodce. Již určený nebo jmenovaný rozhodce, u něhož vyšly najevo okolnosti uvedené v § 11 zákona 216/1994 Sb., je povinen se funkce rozhodce vzdát.
 3. Rozhodce je povinen bez odkladu oznámit účastníkům všechny okolnosti, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti a pro něž by byl jako Rozhodce vyloučen.
 4. Bude-li námitce podjatosti vyhověno, bude jednatelem neprodleně jmenován nový Rozhodce. Stejným způsobem bude postupováno v případě, že Rozhodce oznámí skutečnosti uvedené v odst. 3.
 5. Ustanovení odst. 1 až 4 se vztahuje přiměřeně též na znalce a tlumočníky.

§ 18
Rozhodování o pravomoci

 1. Rozhodce je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. Dospěje-li k závěru, že jeho pravomoc k rozhodnutí není dána, rozhodne usnesením o zastavení řízení.
 2. Námitky nedostatku pravomoci, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé.

§ 19
Příprava projednávání sporu

Rozhodce učiní veškerá opatření potřebná k rychlému a hospodárnému projednání a rozhodnutí sporu. Shledá-li to nutným, je oprávněn vyžádat od stran písemná stanoviska, důkazy a další písemnosti a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu.

Hlava IV.
Projednání sporu

§ 20
Způsob rozhodování sporu

 1. Rozhodce rozhoduje spor bez ústního jednání na základě předložených písemností, je li toto dohodnuto v rozhodčí doložce. V opačném případě svolá ústní jednání.
 2. Ústní jednání se koná i tehdy, pokud to Rozhodce považuje za potřebné k řádnému posouzení věci.
 3. O čase a místě konání ústního jednání vyrozumí Rozhodce strany předvoláním, které jim bude zasláno s takovým předstihem, aby každý z účastníků měl k dispozici lhůtu nejméně 7 dnů na přípravu jednání a na cestu k ústnímu jednání. Se souhlasem stran může být tato lhůta kratší.
 4. Průběh ústního jednání bude zachycen v protokole o jednání, který podepisuje Rozhodce a účastníci řízení. Protokol o jednání sepisuje osoba určená Rozhodcem.

§ 21
Vzájemná žaloba a námitka započtení

 1. Do rozhodnutí ve věci samé je žalovaný oprávněn v již zahájeném rozhodčím řízení uplatnit svůj vzájemný nárok vůči straně žalující:
  1. vzájemnou žalobou v případě uplatnění vyššího nároku, než který byl uplatněn žalobou nebo
  2. námitkou započtení v případě uplatnění nároku nižšího nebo stejné výše, jaký byl uplatněn žalobou.
 2. Jestliže žalovaný způsobí průtahy v rozhodčím řízení neodůvodněně opožděným podáním vzájemné žaloby nebo vznesením námitky započtení, může mu být uložena náhrada zvýšených nákladů, které tím vznikly, jakož i náhrada zvýšených výloh druhé strany s tím spojených. Za opožděné podání vzájemné žaloby nebo vznesení námitky započtením se zejména považuje podání, které je zasláno po lhůtě určené Rozhodcem k vyjádření žalovanému.
 3. Na vzájemnou žalobu a námitku započtení se přiměřeně vztahují ustanovení upravující náležitosti žaloby.

§ 22
Pokus o smír

 1. Rozhodce je podle okolností případu oprávněn vyzvat v každém stadiu řízení účastníky k uzavření smíru a uvést návrhy, doporučení a podněty, které podle jeho názoru mohou přispět k jeho uzavření.
 2. Jestliže v průběhu řízení strany ukončí spor uzavřením smíru a strany o to požádají, vydá Rozhodce smír formou rozhodčího nálezu, jehož obsahem bude dohoda účastníků o předmětu sporu, neodporuje-li obsah smíru právním předpisům.

§ 23
Dokazování

 1. Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokazování svých tvrzení. Za důkaz přitom může sloužit vše, čím lze prokázat skutková tvrzení.
 2. Rozhodce je oprávněn vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.
 3. Není třeba prokazovat skutečnosti obecně známé, jakož i právní předpisy uveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky.
 4. Rozhodce rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.
 5. Listinné důkazy předkládá účastník v originálech nebo úředně ověřené kopii. Rozhodce je oprávněn po předložení důkazu v originále nebo úředně ověřené kopii založit do spisu neověřenou kopii listinného důkazu.
 6. Rozhodce může rozhodnout o tom, že bude vyslechnut svědek a o způsobu jeho výslechu.

§ 24
Hodnocení důkazů

 1. Rozhodce hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti.
 2. Listiny vydané státními orgány České republiky v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.

Hlava V.
Skončení řízení

§ 25
Rozhodnutí

 1. Rozhodčí řízení se podle tohoto Jednacího řádu končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení (dále též rozhodnutí).

§ 26
Vydání rozhodčího nálezu

 1. Rozhodčím nálezem se rozhoduje o věci samé.
 2. Rozhodce rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci. Pro rozhodčí nález je rozhodující stav věci v době jeho vydání.
 3. Rozhodčí nález obsahuje údaje uvedené v § 27. Součástí výroku rozhodčího nálezu je rozhodnutí o věci samé a rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů řízení a odůvodnění.
 4. Výrok rozhodčího nálezu na peněžité plnění může být vyjádřen v cizí měně, vyžadují-li to okolnosti případu a neodporuje-li to právním předpisům.
 5. Jestliže se ve výroku rozhodčího nálezu ukládá povinnost k plnění, je lhůta k plnění 3 dny od právní moci rozhodnutí, pokud Rozhodce nestanoví lhůtu jinou.
 6. Je-li dostatečně objasněna jenom část projednávaného předmětu sporu, je Rozhodce oprávněn rozhodnout částečným rozhodčím nálezem s tím, že v ostatních částech bude pokračováno v řízení a o nich rozhodnuto samostatně.
 7. Je-li sporným nárok, jak co do důvodu, tak co do výše, je Rozhodce oprávněn nejprve rozhodnout o důvodu tohoto nároku, a to mezitímním rozhodčím nálezem a teprve poté, je-li to třeba, pokračovat v řízení o výši nároku.
 8. Ustanovení o rozhodčím nálezu platí i pro částečný a mezitímní rozhodčí nález.
 9. Rozhodčí nález musí být doručen účastníkům.

§ 27
Obsah rozhodčího nálezu

Rozhodčí nález obsahuje zejména tyto údaje:

 1. jméno rozhodce,
 2. datum vydání,
 3. označení stran a vedlejších účastníků a jejich zástupců,
 4. předmět sporu,
 5. výrok zahrnující také rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů řízení,
 6. odůvodnění,
 7. poučení o vykonatelnosti,
 8. podpis rozhodce.

§ 28
Doplnění a oprava rozhodčího nálezu

 1. Na žádost účastníka podanou do 15 dnů od doručení rozhodčího nálezu účastníku je Rozhodce oprávněn vydat doplňující rozhodčí nález, jestliže se ukáže, že rozhodčím nálezem nebylo rozhodnuto o všech žalobou uplatněných nárocích stran. Na doplňující rozhodčí nález se jinak použijí všechna ustanovení Jednacího řádu o rozhodčím nálezu.
 2. Chyby v psaní nebo počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se vyskytnou v rozhodčím nálezu, opraví Rozhodce kdykoliv na žádost kteréhokoliv účastníka nebo i z vlastního podnětu a opravené vyhotovení rozhodčího nálezu ve formě opravného usnesení zašle neprodleně účastníkům.

§ 29
Vykonatelnost rozhodčího nálezu

 1. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Po nabytí právní moci a vykonatelnosti opatří na požádání strany Rozhodce prostřednictvím Společnosti rozhodčí nález doložkou právní moci a vykonatelnosti.
 2. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, podléhá rozhodčí nález nucenému výkonu rozhodnutí (exekuci) v souladu s příslušným právním řádem.

§ 30
Zastavení řízení bez vydání rozhodčího nálezu

 1. Není-li ve sporu vydán rozhodčí nález, rozhodne Rozhodce usnesením.
 2. Usnesení o zastavení řízení se vydává zejména:
  1. v případech, kdy žaloba byla za řízení žalobcem vzata zpět,
  2. v případě, že účastník neuhradí poplatek dle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení,
  3. dohodnou-li se účastníci na ukončení sporu, aniž by požádali Rozhodce o vydání uzavřeného smíru rozhodčím nálezem podle ust. § 22 odst. 2 Jednacího řádu,
  4. jestliže dospěje rozhodce k závěru, že jeho pravomoc k rozhodnutí není dána,
  5. neodstraní-li žalobce vady dle § 13 Jednacího řádu.
 3. V případě, že dojde pouze k částečnému zpětvzetí žalobního návrhu ve smyslu ustanovení § 25, odst. 2, nevydává Rozhodce usnesení, jímž toto částečné zpětvzetí připouští.
 4. Pro vydání usnesení Rozhodce platí přiměřeně ustanovení pro vydání rozhodčího nálezu.

§ 31
Rozhodnutí o nákladech rozhodčího řízení

 1. Náklady rozhodčího řízení budou Rozhodcem stanoveny podle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení. Způsob určení náhrady nákladů řízení může vyplývat i ze znění rozhodčí doložky.
 2. Účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, případně měl-li neúspěch pouze v nepatrné části, přizná Rozhodce náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl.
 3. Měl-li účastník úspěch ve věci jen částečný, Rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, případně rozhodne, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.
 4. Účastník, který neměl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů řízení, jestliže svým jednáním nezavdal příčinu k podání žaloby.
 5. Rozhodce přizná náhradu nákladů rozhodčího řízení dle zásad předchozích odstavců a subjektu, který tyto náklady vynaložil a nebyly účastníky zálohovány.
 6. Jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí Rozhodce výjimečně náhradu nákladů rozhodčího řízení zcela nebo zčásti přiznat.

ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 32
Společná ustanovení

 1. Otázky řízení, které nejsou upraveny v tomto Jednacím řádu, se řídí ustanovením Zákona o rozhodčím řízení. Nestanoví-li Zákon o rozhodčím řízení nebo tento Jednací řád jinak, užijí se na rozhodčí řízení přiměřeně též ustanovení občanského soudního řádu.
 2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Jednacího řádu jsou Pravidla o nákladech rozhodčího řízení.

§ 33
Účinnost

Tento Jednací řád nabyl účinnosti dne 1.1.2009.

© 2004 - 2018 Honesta, s.r.o., created by Ondřej Peřina, PB software